RAFAELA®-hoitoisuusluokitus

RAFAELA®-hoitoisuusluokitus:
tietoa potilaan hoitotyön tarpeesta

 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa tiedon potilaan yksilöllisen hoitotyön tarpeesta ja yksikössä toteutetusta hoitotyöstä.

Järjestelmä antaa tietoa myös hoitotyön resurssoinnista, henkilökustannuksista, työn tuottavuudesta ja hoitajien tekemän hoitotyön sisällöstä. Sen avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos optimaalisesti, jolloin potilaat saavat hyvää ja laadukasta hoitoa.

Väline työn suunnitteluun, johtamiseen ja päätöksentekoon

Esimiehet tarvitsevat johtamisessaan ja kehittämisessään mitattua tietoa hoitotyöstä. Tätä tietoa tuottaa RAFAELA®-hoitoisuusluokitus. Järjestelmän käytön myötä hoitotyötä johdetaan yhteisesti jaetulla ja kaikkien käyttämällä tiedolla. Avoin tieto luo perustan rakentaa ja myös noudattaa yhteisiä toimintaprosesseja.

RAFAELA®-tiedon avulla voidaan analysoida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta ja kustannuksia. Tätä tietoa voidaan hyödyntää sairaalan osastotason resurssoinnin suunnittelussa ja myös laajemmin koko sairaalaorganisaation strategisessa suunnittelussa.

Se suo tietoa ja tukea moniammatillisen työyhteisön ja toimintatapojen arvioimiselle ja kehittämiselle.

FCG kerää joka vuosi RAFAELA®-järjestelmää käyttävistä sairaaloista yksikkökohtaista tietoa mm. henkilöstökuluista  ja hoitoisuustiedoista. Nämä julkaistaan valtakunnallisessa vertailuraportissa organisaatioittain ja erikoisalueittain. Sairaaloille tämä kansallinen raportti antaa arvokasta vertailutietoa.

 

Oikea määrä hoitajia oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Hoitoisuusluokitustietojen avulla pystytään määrittelemään jokaiselle osastolle sopiva työkuormituksen taso. Tason laskeminen alkaa yksikkökohtaisella Hyvän hoitotyön laatutason määrittelyllä, johon osallistuvat kaikki osastolla hoitotyötä tekevät.

Rafaela hoitoisuusluokitus

Tämä taso on mittatikku, kun yksikköön määritellään optimaalisen hoitoisuuden ja sopivan työkuormituksen taso PAONCIL-mittauksen (Professional Assessment of Optimal Nursing Intensity Level) avulla.

Kun työn kuormitus on sopivalla tasolla, hoitohenkilökunta voi hyvin ja on motivoitunut työssään. Työtään säännöllisesti luokitteleva ja arvioiva hoitaja pohtii samalla myös potilaansa hoidon tarpeita. Täten luokitusjärjestelmä turvaa tasalaatuista hoitoa.

Hoitajien tekemä työ näkyväksi

RAFAELA® tuo hoitajien työn näkyväksi heille itselleen ja myös muille. Hoitajat osallistuvat ja myös vaikuttavat päätöksentekoon arvioimalla omaa työtään sekä potilaidensa saamaa ja tarvitsemaa hoitoa. Samalla heidän työnsä todellisuus tule näkyväksi.

RAFAELA®-järjestelmän säännöllinen ja pitkäjänteinen käyttö paljastaa hoitajien ammatillisuuden ja myös tukee sen kehittymistä. Se luo pohjaa kollegiaalisuudelle, ja on hoitajille itsensä johtamisen työväline.

Uutisia ja blogeja

  • Uusi RAFAELA®-sovellus tuottaa ketterästi asiakaslähtöistä tietoa
  • Uusi HOIq-mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä
  • Johtamisen sietämätön keveys
  • Hoitoisuuspohdinta lähti laineille
  • Hoitoisuus, toimintakyky, avuntarve - mitä hyötyä tiedosta?
  • RAFAELA®-tieto hyödyksi resurssoinnissa
  • ”RAFAELA® solahtaa sosiaalityöhön”
  • Entä jos hoitotyötä voisi johtaa toisin…